شرایط لازم برای عمل به دستورات ذکر از طریق شرعی و طلسمی و وفقی و…نوشته محمد اوسعی  تمام این شرایط بسته به نوع دستورات تغییر میکند اما برای همه  دستورات لازم است (ادامه…)

این دستور برای افراد معمولی نیست شاگردانی که پرسیدند طرق مشهور پر کردن اوفاق کدام است

جواب: (ادامه…)

در مورد خواص اوفاق دوستان پرسیده بودند.باید عرض کنم که خود من غالبا از ۳در ۳ ومربع ۴در ۴ و مثلث هندی و شمسهء۵و۶پر داوودی ومخمس غالبا استفاده میکنم.اما تا ۱۰۰ در صد را هم پر کنم.بنا شد فقط از کتب نقل نکنم. (ادامه…)

 برای تامین خواستهء دوستان میخواهم در مورد اوفاق بنویسم.قبلا خلاصتا در مورد این علممطالبی را گفتم.راستی امروز یکی از دوستان عزیز بنده که مهندس کامپیو تر است از این عرفا(ی اوباش تریاکی

(ادامه…)

اوفاق اشکال هندسیی هستند که درون آنها با اعداد پر میشود.بطوری که مجموع هر سطری
با هر ستون و قطری در وفقهای مربع ومیانه ها در شکلهای مثلث مانندبا هم برابر
باشند. (ادامه…)